Vysvětlení pojmů k projektu DTM ČR

V oblasti digitální technické mapy (DTM) je důležité rozumět klíčovým pojmům a jejich definicím. Subjekty, prvky, skupiny a části DTI, stejně jako rozsah editace a územní působnosti, hrají zásadní roli v efektivní správě a aktualizaci dat. Tento článek vám poskytne přehled nejdůležitějších pojmů a jejich významů v rámci IS DMVS a DTM.

Subjekt

V rámci IS DMVS se subjektem rozumí:

  • Právnická nebo fyzická osoba: Registrovaná v IS DMVS jako vlastník, správce nebo provozovatel DTI.
  • Editor DTI/ZPS: Subjekt, který je vlastníkem, správcem, provozovatelem nebo krajem pověřený k editaci určitého rozsahu nebo území.
  • ČÚZK: Český úřad zeměměřický a katastrální, který provozuje IS DMVS.
  • Kraje: Provozovatelé DTM.
  • AZI: Autorizovaný zeměměřický inženýr.
  • Žadatel o neveřejný výdej dat: Stavební úřad nebo jiný subjekt splňující podmínky pro výdej neveřejných dat v dané lokalitě.

Prvek DTI

Fyzický úsek DTI nebo záměr, který je možné zakreslit do DTM. U prvku se eviduje:

  • Kdo ho založil a kdo ho naposledy editoval.
  • Úplná historie editace (datum, editor).

Skupina DTI

Množina typů prvků definovaná přílohou vyhlášky.

Část DTI

Území pokrývající prvky DTI a ochranná pásma jednoho vlastníka v jedné skupině DTI. Vymezená jedním nebo více polygony a skupinou DTI. Část DTI musí mít vždy svého vlastníka, pokud zákon nedefinuje správce nebo provozovatele, nebo pokud nejde o zjednodušenou evidenci. Části DTI vymezují území, k němuž se vlastník nebo jím určený subjekt vyjadřuje.

Rozsah editace DTI

Rozsah přidělený editorovi, ve kterém může pro daný subjekt (vlastníka, správce nebo provozovatele u zjednodušené evidence) zakládat a editovat prvky. Je omezen na jednoho vlastníka a jednu skupinu prvků.

Území kraje

Území, ve kterém kraj vykonává editaci ZPS nebo má právo ji svěřit někomu jinému.

Územní působnost editora ZPS

Území, které kraj svěřil k editaci určenému editorovi. Územní působnosti se mohou překrývat.

Novinky v oblasti DTM ČR k 3. 7. 2024 od…

Novinky v oblasti DTM ČR S radostí vám přinášíme nejnovější aktuality v projektu Digitální technické mapy České republiky (DTM ČR).…

Vysvětlení pojmů k projektu digitální technické mapy ČR

Vysvětlení pojmů k projektu DTM ČR V oblasti digitální technické mapy (DTM) je důležité rozumět klíčovým pojmům a jejich definicím.…